Privacy verklaring Stichting Hobbyclub Braakhuizen Noord

Stichting Hobbyclub Braakhuizen Noord hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Hobbyclub Braakhuizen Noord houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkeldie gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebbengenomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Hobbyclub Braakhuizen Noord zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaand secretariaat:

Stichting Hobbyclub Braakhuizen Noord
p.a. Wulp 13
5667 PD Geldrop
0492-529934
info@hobbyclubbraakhuizennoord.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Hobbyclub Braakhuizen Noord verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden
 • Het versturen van mededelingen en uitnodigingen ten behoeve van de activiteiten van onze vereniging.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • IBAN;
 • Getekende toestemming voor doorlopende automatische afschrijving.

Uw persoonsgegevens worden door HobbyClub Braakhuizen Noord opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van leden ten behoeve van de website en sociale media

Persoonsgegevens van leden worden door HobbyClub Braakhuizen Noord verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het beschikbaar stellen van beeld-en/of geluidmateriaal ten behoeve van de website en/of sociale media.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het geven van toestemming op het “aanmeldformulier”;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan HobbyClub Braakhuizen Noord de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam.
 • Leeftijd

Uw persoonsgegevens worden door HobbyClub Braakhuizen Noord opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van ons weekendkamp;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het versturen van mededelingen en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens enkel delen met derden indien u ons hier vooraf schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) en hun ouders c.q. verzorgers indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stichting Hobbyclub Braakhuizen Noord bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting Hobbyclub Braakhuizen Noord van uw gegevens kennis kunnen nemen,zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding of noodzaak toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Foto’s

Stichting Hobbyclub Braakhuizen Noord maakt foto’s en/of video opnames van haar leden op de avonden en het jaarlijkse weekendkamp. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor onze eigen gebruik, website, social media en week-en dagblad publicaties. Indien u bezwaren heeft tegen het gebruik hiervan dient u dit via ons secretariaat schriftelijk kenbaar te maken en wordt uw wens gehonoreerd.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.